Cartera de Serveis

Unitat de Convalescència
Unitat on es duu a terme l’estabilització, rehabilitació i retorn del pacient al seu domicili un cop passada i superada la fase aguda de la malaltia. Són candidats a ingrés els pacients que han patit fractures de fèmur, amputacions, pacients geriàtrics fràgils, amb malalties agudes o cròniques reaguditzades com malaltia de Parkinson, Limitació Crònica del Fluxe Aeri (LCFA), Insuficiència Cardíaca Congestiva (ICC), Accident Vascular Cerebral (AVC), pneumònies, síndrome de davallada, etc.

Unitat de Subaguts
Es realitzen tractaments integral a pacients amb una malaltia crònica coneguda i evolucionada. L’objectiu és evitar l’estada en una unitat d’aguts, mitjançant el tractament en una unitat de menys complexitat terapèutica. Aquesta unitat dóna suport al Pla integral d’urgències de Catalunya (PIUC) durant la temporada de tardor/hivern.

Unitat de Mitja Estada Psicogeriàtrica
Destinada a persones amb deteriorament cognitiu, s’hi porta a terme l’estabilització, rehabilitació i retorn del pacient al seu domicili un cop passada i superada la fase aguda del procés intercurrent en persones que:
• Han perdut autonomia després d’un procés agut.
• Necessiten una valoració geriàtrica i/o cognitiva per poder establir el pla terapèutic.
• Requereixen una valoració i tractament d’algun símptoma o símptomes específics.
• Necessiten una adequació del tractament farmacològic.
• La família demanda una orientació en el maneig del malalt.

Unitat de Llarga Estada Geriàtrica
Pacients amb malalties cròniques, morbiditat elevada i/o pluripatologia, amb diferents nivells de dependència física que són difícilment manejables en el domicili o residència social, ja que per la seva complexitat mèdica o necessitat de cures d’infermeria requereixen atenció especialitzada de forma intensa i continuada.

Unitat de Llarga Estada de Psicogeriatria
Pacients en situació neurològica avançada i irreversible que no poden tornar al seu domicili fins a una millora i/o adaptació a la nova situació. L’ingrés pot ser per complexitat clínica o bé per descarregar el cuidador. S’hi fa la formació dels familiars cuidadors per al maneig del malalt a domicili. S’atenen de forma principal demències evolucionades i pacients amb deteriorament neurològic irreversible.

Unitat de Cures Pal·liatives
Unitat específica per al tractament de persones en situació de malaltia terminal. Els pacients que ingressen en aquesta unitat són:
• Pacients amb malaltia incurable i progressiva sense possibilitat de resposta al tractament específic.
• Pronòstic de vida inferior a tres mesos.
• Presència de símptomes físics o emocionals no controlats.
• Claudicació del cuidador.

Hospitals de Dia 

Psicogeriàtric
És un servei d’assistència ambulatòria (de 9.00 a 16.30 hores de dilluns a divendres) que permet compaginar el procés avaluador i terapèutic dels pacients afectats de demència o processos relacionats amb el suport i orientació familiar. És desenvolupat per un equip de professionals que treballen de forma interdisciplinària a través de diversos programes:
• Psicoestimulació.
• Reminiscència.
• Musicoteràpia.
• Correcció dels símptomes conductuals.
• Educació nutricional.
• Educació familiar.

Rehabilitador
És un servei d’assistència interdisciplinària que funciona durant el dia (de 9.00 a 16.30 hores de dilluns a divendres ); compagina el procés d’avaluació i el terapèutic. És molt útil perquè fa de pont entre l’assistència hospitalària i la comunitat, i a la inversa. Els principals programes que desenvolupa són:
• Trastorns nutricionals.
• Caigudes, immobilitat, pèrdua funcional.
• Depressió, dol, aflicció.
• Trastorns sensorials, trastorns de la comunicació.
• Incontinència urinària i/o fecal.
• Osteoporosi, artrosi, dolor crònic.
• Cures complexes.
• Seguiment d’accident vascular cerebral.
• Rehabilitació d’amputats.

Els programes d’actuacions específiques per a cada cas es faran seguint els protocols establerts entre els diferents serveis implicats.

Equips d’Avaluació Interdisciplinària Ambulatòria (EAIA)
L’avaluació integral ambulatòria en geriatria, cures pal·liatives i trastorns cognitius és l’activitat per la qual s’arriba a un diagnòstic clínic que, a més, valora les capacitats i necessitats de determinats pacients, mitjançant un procediment de diagnòstic unidisciplinari o multidisciplinari, segons s’escau, per tal de dissenyar un pla d’intervenció global.

Equip d’Avaluació Interdisciplinària Ambulatòria de Demències
És una eina de suport especialitzada per a l’atenció primària i altres xarxes sanitàries i sociosanitàries.

L’equip d’atenció i avaluació ambulatòria als pacients amb síndrome de demència està constituït per:
• Un treballador social.
• Un neuròleg.
• Un neuropsicòleg.
• Un geriatre.
• Una infermera amb formació en psicogeriatria.
• Un metge psiquiatre que actua de consultor extern.
• Un dietista expert en trastorns de l’alimentació en els dements donarà suport a l’equip.

La responsabilitat de cada un d’aquests professionals serà diferent en funció de l’etapa evolutiva en què es trobin els malalts i dels objectius plantejats en cada cas:
• Avaluació, diagnòstic i tractament de pacients amb deteriorament cognitiu.
• Seguiment dels processos.
• Suport i educació familiar.
• Coordinar ingressos a Hospital de dia psicogeriàtric i/o unitat de demències.

Equip d’Avaluació Interdisciplinària Ambulatòria de Cures Pal·liatives
Constituït per: un metge, una infermera, una treballadora social i amb la col·laboració d’un psicooncòleg com a consultor. Activitats principals:
• Primeres visites remeses per la UFISS de cures pal·liatives, serveis de l’hospital de Mataró o d’Atenció Primària/PADES i visites de seguiment.
• Connexió amb Atenció Primària/PADES.
• Connexió amb altres serveis de l’hospital de Mataró i hospitals referents.
• Coordinació d’ingressos a la unitat de cures pal·liatives de l’hospital de Sant Jaume de pacients seguits a consultes externes de cures pal·liatives.

Equip d’Avaluació Interdisciplinària Ambulatòria de Geriatria
Equip multidisciplinari (amb capacitat d’intervenir tant en el procés d’avaluació com en el d’intervenció). Constituït per: metge geriatre, infermera, treballadora social, dietista, metge rehabilitador, terapeuta ocupacional, logopeda. Activitats principals:
• Valoració, diagnòstic i tractament de sd. geriàtriques.
• Coordinar ingressos a H. de Dia de Geriatria.
• Suport a l’alta de pacients que puguin desplaçar-se a la consulta.
• Suport a l’atenció primària.

UFISS (Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària)
Les UFISS són unitats de valoració sociosanitària. No tenen caràcter substitutori de l’atenció clínica que rep el pacient en el servei on roman ingressat sinó que són equips de suport. Tenen com a objectiu influir en la millora de la qualitat assistencial mitjançant l’assessorament als professionals, sessions de formació, docència o elaboració conjunta de protocols. Utilitzen un model interdisciplinari. L’equip bàsic ha d’estar format per professionals facultatius, d’infermeria i treball social. Algunes unitats disposen d’altres professionals, com ara psicòlegs, terapeutes ocupacionals i/o fisioterapeutes.

Segons la tipologia de pacients que atenen, podem distingir:
• UFISS de Geriatria, destinada a atendre pacients geriàtrics.
• UFISS de Cures Pal.liatives, destinada a tractar pacients en fase terminal.
• UFISS Respiratòria, destinada a fer el seguiment de pacients amb malaltia respiratòria crònica.
• UFISS de Deteriorament Cognitiu, destinada a fer l’avaluació funcional, diagnòstic, registre i el seguiment a llarg termini de pacients amb patologies que cursen amb deteriorament cognitiu, com ara la demència. Normalment el metge de família envia els pacients quan necessita suport d’aquest equip especialitzat.
• UFISS Mixta, destinada tant a pacients geriàtrics com a pacients en fase terminal i tributaris de cures pal·liatives.

El Consorci Sanitari del Maresme disposa de les UFISS de Geriatria i UFISS de Cures Pal.liatives les quals desenvolupen la seva activitat a l’hospital de Mataró.

UFISS de Geriatria
Les seves funcions són:
• Assegurar la continuïtat assistencial entre l’hospital d’aguts i els recursos sociosanitaris.
• Millorar la qualitat assistencial de les persones grans ingressades a l’Hospital de Mataró.
• Valorar de manera integral tots aquells pacients derivats pels equips assistencials de l’hospital d’aguts, per assessorament en el maneig i/o gestió de recurs a l’alta.
• Donar resposta a les consultes en un període màxim de 48 h.
• Disminuir l’espera entre l’assignació de recurs i l’alta hospitalària.
• Assistència proactiva en pacients ancians majors de 80 anys i considerats fràgils segons protocol en els següents serveis: urgències, cirugia ortopèdica i traumatologia i Cirurgia General.

Atén a:
• Pacients geriàtrics ingressats a l’Hospital de Mataró que pateixen una patologia aguda i que presenten pèrdua d’autonomia secundària a l’ingrés que els dificulta el retorn al domicili.
• Pacients amb una o més síndromes geriàtriques que puguin ser atesos de forma proactiva per l’equip especialitzat en geriatria.
• Pacients geriàtrics que per acabar el seu procés de recuperació requereixen el suport temporal de l’equip de geriatria.
• Pacients fràgils ingressats en unitats quirúrgiques.

UFISS de Cures Pal·liatives
Les seves funcions són:
• Valoració de pacients ingressats a l’hospital de Mataró i orientació del recurs més adient:
- Ingrés a Unitat de Cures Pal·liatives (UCP) de l’Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena.
- Control a consultes externes de cures pal·liatives de l’Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena.
- Alta a domicili i seguiment per part d’Atenció Primària/PADES.
- Seguir ingressat en el propi servei d’hospitalització.
- Ingrés a llarga estada.


• Valoració de pacients ingressats a l’Hospital i orientació sobre tractament pal·liatiu, com a equip de suport (consultor) i en alguns casos pot portar el malalt de forma conjunta amb el seu metge habitual.
- Repartir la càrrega emocional amb els professionals que de forma habitual porten el pacient.
- Protocol de sedació.
- Sensibilització en el diagnòstic i tractament de símptomes guia com ara dolor, dispnea, insomni, etc.
- Suport a la família i al malalt davant la mort.

Atén a:
• Pacients amb malaltia oncològica en fase terminal que requereixen control de símptomes i avaluació de cures a l’alta, tant si és a domicili com si és en una institució de suport.
• Pacients amb malaltia no oncològica en fase terminal que requereixen control de símptomes i avaluació de cures a l’alta, tant si és a domicili com si és en una institució de suport.
• Pacients ingressats en serveis hospitalaris en els quals preval el control de símptomes i el confort sobre la curació, i aquesta situació depassa la capacitat del propi servei.
• Pacients als quals s’hauria d’aplicar el protocol de sedació.

Treball social
El centre compta amb la figura professional del treballador/a social.
Us podeu dirigir al treballador/a social per rebre assessorament i orientació per tal de resoldre o millorar la situació provocada per la malaltia. Els serveis que l’usuari pot trobar són:
• Atenció integral i individualitzada als pacients.
• Aprofitament i integració dels dispositius assistencials implicats en el seguiment de cada pacient (continuum assistencial).
• Formar i preparar els cuidadors i implicar els familiars en el procés assistencial.

Atenció a l’Usuari
El centre garanteix que l’usuari pugui exercir el seu dret d’opinió sobre la Institució i els professionals que el tracten, tal i com s’expressa en la carta de drets i deures del pacient. Disposem d’impresos que podeu omplir amb els vostres comentaris i lliurar-los a la Recepció. Els usuaris de l’Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena que vulguin expressar la seva opinió sense necessitat de desplaçar-se, poden fer-ho l’adreça de correu uau@csdm.cat .